Dobrý den, dnes je a svátek má

Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název

Obec Žabčice

Důvod a způsob založení

Obec Žabčice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou .

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a §21 zákona o obcích).

Organizační struktura

Starosta:
Mgr.Vladimír Šmerda [starosta@zabcice.cz]
mobil:602765489
Adresa: Žabčice, U Hřiště 422

Zástupce starosty:

Luboš Pospíšil

Referentka:
Dagmar Lízalová [referentka@zabcice.cz]

Účetní:
Jana Horváthová [ucetni@zabcice.cz]

Kontaktní spojení

Adresa:
Obec Žabčice
Kopeček 4
664 63  Žabčice

Telefon:
+420 547 231 602
+420 547 234 416

Fax:
+420 547 231 602

Bankovní spojení

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s. Židlochovice
Číslo účtu:         2022895369/0800

IČO:

00282936
Identifikační číslo základní územní jednotky (ZÚJ) :   584240

DIČ:

CZ00282936

Žádosti o informace

Informace o obci a obecním úřadě lze získat z následujících informačních médií:

1)  tyto www. stránky  :        www.zabcice.cz

2) elektronicky na e- mail:      starosta@zabcice.cz

                                               referentka@zabcice.cz

                                               ucetni@zabcice.cz

3) informační kanál obce Žabčice – kabelová televize

4) průběžné vysílání obecního rozhlasu

5) obecní zpravodaj – ŽABČICKÝ OBČASNÍK

6) obecní vývěska na budově radnice

7) úřední tabule v budově radnice

8) telefonické spojení : +420 547231602, +420 547234416

9) návštěva obecního úřadu Žabčice

Nahoru

Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost, návrh, podnět či písemnou, ústní nebo telefonickou žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  lze uplatnit na podatelně Obecního úřadu Žabčice. 

Žádosti o poskytnutí informace lze rovněž zasílat na e-mail referentka@zabcice.cz

Postup  při vyřizování žádostí:

a)      Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá příslušné pracoviště okamžitě.

b)      Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Pro podání písemné žádosti a pro podání odvolání je stanoven formulář  s názvem „informace (zák.č. 106/1999 S.). 

c)      Žadatelem řádně vyplněný   a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení. Obecní  úřad v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou  informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace. Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou obecním úřadem evidovány.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Žabčice o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou na podatelně obecního úřadu .

Odvolání musí obsahovat :       jméno, příjmení, adresu

                                               proti čemu se odvolání směřuje

čeho se žadatel domáhá (vč.č.j. původní žádosti)                    

datum podání odvolání

vlastnoruční podpis žadatele

Formuláře

odkazujeme na  portál veřejné správy : http://portal.gov.cz

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Z důvodu aktuálnosti popisu postupů pro řešení životních situací odkazujeme na internetové stránky : www.mvcr.cz

Nejdůležitější předpisy

A)    Nejdůležitější zákony:

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR vsociálním zabezpečení
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák.č. 564/1900 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani znemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • nař.vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR korgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie slistinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. Min. Financí č. 176/1993 Sb., o nájemném zbytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

B)     Obecně závazné vyhlášky obce Žabčice 

viz. Vyhlášky

C)    Nařízení obce Žabčice

Sazebník úhrad za poskytování informací

- za zhotovení kopie dokumentu formátu A4…………………………2 Kč/kus

- za zhotovení kopie dokumentu formátu A3…………………………4 Kč/kus

- za práci spojenou s vyhledáváním a zpracováním informace  ……....40 Kč/každou započatou 1 hod.   práce a další náklady , nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace (cestovné, poštovné apod.)              

- při opakované žádosti o tutéž informaci se úhrada dle uvedeného sazebníku zvyšuje o 100%

- bude-li  předpokládaná úhrada za poskytnutí   informace vyšší než 100 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 50% předpokládané úhrady

Nahoru

Příspěvkové a jiné organizace města

Příspěvkové organizace s právní subjektivitou:

1) Základní škola  Žabčice a Mateřská škola Žabčice Školní 447, 664 63  Žabčice


Organizační složky bez právní subjektivity:

1) Jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů  Žabčice 

Rozpočet a závěrečný účet

ARCHIV ROZPOČTŮ A ZÁVĚREČNÝCH ÚČTŮ
Rozpočtové opatření č. 8-2022 (562.2 kB)
Zveřejněno: 14.11.2022.
Rozpočtové opatření č. 7-2022 (984.0 kB)
Zveřejněno: 17.10.2022.
Rozpočtové opatření č. 6-2022 (850.8 kB)
Zveřejněno: 19.09.2022.
Rozpočtové opatření č. 5-2022 (904.9 kB)
Zveřejněno: 02.09.2022.
Rozpočtové opatření č. 4-2022 (840.3 kB)
Zveřejněno: 05.08.2022.
Rozpočtové opatření č. 3-2022 (1.2 MB)
Zveřejněno: 22.06.2022.
Závěrečný účet obce Žabčice r. 2021 (15.5 MB)
Zveřejněno: 22.06.2022.
Rozpočtové opatření č. 2-2022 (487.5 kB)
Zveřejněno: 07.06.2022.
Rozpočtové opatření č. 1-2022 (591.1 kB)
Zveřejněno: 21.04.2022.
Pravidla rozpočtového provizoria r. 2022 (383.9 kB)
Zveřejněno: 15.12.2021.
Rozpočet obce Žabčice r. 2022 (2.2 MB)
Zveřejněno: 01.04.2022.
Rozpočet r. 2022 PO ZŠ a MŠ Žabčice (264.5 kB)
Zveřejněno: 06.04.2022.
SVR r. 2023-2024 PO ZŠ a MŠ Žabčice (200.9 kB)
Zveřejněno: 06.04.2022.
Střednědobý výhled rozpočtu r. 2023-2024 (338.9 kB)
Zveřejněno: 15.12.2021.
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 (367.5 kB)
Zveřejněno 18.12.2019.
SVR r. 2022-2023 PO ZŠ a MŠ Žabčice (202.1 kB)
Zveřejněno: 17.03.2021.
Rozpočet r. 2021 PO ZŠ a MŠ Žabčice (250.6 kB)
Zveřejněno: 17.03.2021.
SVR r.2021-2022 PO ZŠ a MŠ Žabčice (214.3 kB)
Zveřejněno: 05.03.2020.
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 (342.7 kB)
Zveřejněno: 21.12.2020.
Závěrečný účet obce Žabčice r. 2020 (16.8 MB)
Zveřejněno: 18.06.2021.
Rozpočet obce Žabčice r. 2021 (2.1 MB)
Zveřejněno: 24.03.2021.
Rozpočtové opatření č. 1-2021 (1.1 MB)
Zveřejněno: 06.05.2021.
Rozpočtové opatření č. 2-2021 (909.4 kB)
Zveřejněno: 24.06.2021.
Rozpočtové opatření č. 3-2021 (554.4 kB)
Zveřejněno: 13.07.2021.
Rozpočtové opatření č. 4-2021 (867.2 kB)
Zveřejněno: 25.08.2021.
Rozpočtové opatření č. 5-2021 (786.4 kB)
Zveřejněno: 22.09.2021.
Rozpočtové opatření č. 6-2021 (1.1 MB)
Zveřejněno: 26.10.2021.
Rozpočtové opatření č. 7-2021 (1.6 MB)
Zveřejněno: 06.01.2022.
Nahoru

Poskytnuté dotace a příspěvky

Nahoru
Obec Žabcice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti